Fuck the future

Caroline, 16, Poland. Follow me

Przybora do Osieckiej “Listy na wyczerpanym papierze”  (via egoistyczna)

(Źródło: plastikowe, via nieuleczalnie)

Zacznij już do mnie wracać.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter